Odpady Niebezpieczne Gdańsk

NASZA OFERTA

Odbiór odpadów i odpadów niebezpiecznych Gdańsk

RecyklingPro to firma wyspecjalizowana w zaawansowanym przetwarzaniu odpadów w Gdańsku. Nasza oferta obejmuje kompleksowe procedury usuwania odpadów i odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, skupiając się na produktach o obniżonej wartości, uszkodzonych w transporcie, wycofanych z obiegu, przeterminowanych lub zatrzymanych przez władze celne. Priorytetem jest szczególne uwzględnienie komisyjnego niszczenia odpadów i odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, co prowadzi do powstania materiału o nieokreślonym charakterze, uniemożliwiając ponowne wykorzystanie tych produktów zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Proces usuwania odpadów w Gdańsku przeprowadzany jest za pomocą zaawansowanych młynów sitowych. Po homogenizacji odpadów są one poddawane ostatecznym metodom unieszkodliwienia, takim jak składowanie lub przekształcenie termiczne. Nasza efektywna metoda gwarantuje, że odpady z Gdańska nie trafiają na rynek wtórny, nie posiadając żadnej wartości handlowej. Dla każdej partii niszczonych odpadów w Gdańsku prowadzimy rygorystyczną dokumentację, korzystając z protokołu usuwania oraz dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej (VHS/DVD).

Odpady Niebezpieczne Gdańsk - Piktogramy

Piktogramy GHS reprezentują system Globalnie Ujednoliconego Systemu (GHS), który został stworzony w celu standaryzacji różnych systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych (odpadów niebezpiecznych) na całym świecie. Rozporządzenie CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) stanowi europejskie wdrożenie tego systemu. Zgodnie z GHS, substancje i odpady niebezpieczne są podzielone na 9 podgrup, uwzględniając ich właściwości fizyko-chemiczne i rodzaj zagrożeń związanych z ich użyciem. Każda grupa substancji i odpadów niebezpiecznych posiada dodatkowy, bardziej szczegółowy podział. Na przykład, gazy utleniające są dalej dzielone na: Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1, Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 oraz Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3. Przyjrzyjmy się teraz temu podziałowi i piktogramom zgodnie z Systemem GHS.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych Gdańsk,
które pomożemy Ci zagospodarować.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze odbioru i utylizacji zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. Posługujemy się najnowocześniejszymi metodami gromadzenia, transportu, przechowywania i utylizacji odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, ściśle przestrzegając rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona środowiska to dla nas kluczowy priorytet. Nasza wyspecjalizowana oferta obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu skuteczne i bezpieczne pozbywanie się odpadów niebezpiecznych, przyczyniając się do ochrony środowiska oraz zabezpieczenia zdrowia społeczności lokalnej.

 • Odpady piasków i rdzeni formierskich
  Odpady soli i tlenków metali
  Odpady pogalwaniczne i potrawienne

 • Odpady farb i lakierów
  Odpady farb drukarskich
  Odpadowe kleje i szczeliwa

 • Popioły ze spalarek medycznych
  Szlamy z mokrego czyszczenia kotłów
  Pyły i popioły lotne

 • Przemysłowe i komunalne osady poneutralizacyjne
  Zużyte chłodziwa i emulsje
  Katalizatory i zużyty węgiel aktywny

 • Odpady tworzyw sztucznych i gumy
  Przeterminowane surowce do ostatecznej likwidacji
  Artykuły spożywcze, kosmetyki, farmaceutyki

 • Szlamy z obróbki metali, odpady ze szlifowania i polerowania
  Zaolejone czyściwo i zużyte sorbenty
  Filtry oleju, powietrza, z klimatyzatorów

  Jest to tylko podstawowa lista odpadów niebezpiecznych Gdańsk, które możemy zagospodarować.
  Jeżeli nie znalazłeś na liście odpowiadającego odpadu zadzwoń 518 41 688
  na pewno pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów niebezpiecznych w Gdańsku najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Przykłady odpadów uznawanych za niebezpieczne w Gdańsku obejmują m.in. zużyte baterie i akumulatory, farby, substancje chemiczne, pestycydy, leki, materiały radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Oferta odbioru odpadów niebezpiecznych w Gdańsku stanowi kluczowy obszar naszej specjalizacji, gdzie priorytetem jest rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Materiały uznawane za odpady niebezpieczne w Gdańsku wykazują cechy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Klasyfikacja ta nadaje im status odpadów niebezpiecznych, zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne w Gdańsku mają różnorodne źródła, w tym zarówno z sektora przemysłowego, jak i z codziennego życia, takie jak gospodarstwa domowe, szpitale, laboratoria i inne instytucje.

  W celu ograniczenia wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne w Gdańsku są poddawane specjalistycznym procedurom obejmującym zbieranie, transport, przechowywanie i utylizację. W wyspecjalizowanych zakładach przestrzega się rygorystycznych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Przykłady odpadów uznawanych za niebezpieczne w Gdańsku obejmują m.in. zużyte baterie i akumulatory, farby, substancje chemiczne, pestycydy, leki, materiały radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Oferta odbioru odpadów niebezpiecznych w Gdańsku stanowi kluczowy obszar naszej specjalizacji, gdzie priorytetem jest rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Materiały uznawane za odpady niebezpieczne w Gdańsku wykazują cechy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Klasyfikacja ta nadaje im status odpadów niebezpiecznych, zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne w Gdańsku mają różnorodne źródła, w tym zarówno z sektora przemysłowego, jak i z codziennego życia, takie jak gospodarstwa domowe, szpitale, laboratoria i inne instytucje.

  W celu ograniczenia wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne w Gdańsku są poddawane specjalistycznym procedurom obejmującym zbieranie, transport, przechowywanie i utylizację. W wyspecjalizowanych zakładach przestrzega się rygorystycznych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Niszczenie Odpadów i Odpadów Niebezpiecznych Gdańsk

  W naszej ofercie znajdziesz różnorodne usługi obejmujące odbiór i właściwe przetwarzanie zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, takich jak substancje chemiczne, kosmetyki, leki, produkty spożywcze, a także niebezpieczne odpady przemysłowe i elektrozłom. Oferujemy również kompleksowe usługi związane z bezpiecznym usuwaniem odpadów niebezpiecznych w Gdańsku, przestrzegając rygorystycznych środków ostrożności oraz utrzymując wysokie standardy bezpieczeństwa. Jesteśmy solidnym i godnym zaufania partnerem, gotowym wesprzeć firmy z różnych branż w zaawansowanym przetwarzaniu odpadów. Prezentujemy innowacyjne i zgodne z obowiązującymi regulacjami rozwiązania kompleksowego zarządzania odpadami niebezpiecznymi w Gdańsku oraz wielu innych miejscach na terenie całego kraju.

  • Medykamenty - przeterminowane leki, szczepionki, nici chirurgiczne i medykamenty

  • Kosmetyki - perfumy, dezodoranty, kremy, farby, kosmetyka kolorowa

  • Produkty spożywcze -zupy, przyprawy, słodycze, dżemy, wędliny, kawa, herbata, wino

  • Produkty celne - wyroby tytoniowe, kawior, alkohol, odzież, elektronika, kosmetyki

  • Produkty bankowe - karty chipowe, karty kredytowe, telefoniczne

  • Nośniki danych - płyty DVD, CD, taśmy magnetyczne

  • Dokumenty - fotografie, dane kliniczne, archiwa

  • Próbki - próbki handlowe towarów

  • Produkty tekstylne - tekstylia i zabawki

  • Elektronika - AGD, sprzęt Hi-Fi, sprzęt biurowy i komputerowy

   Bezpieczne Magazynowanie Substancji Niebezpiecznych: Przepisy i Standardy

   W obliczu ponad 22 400 różnych zarejestrowanych substancji chemicznych w bazie European Chemical Agency (ECHA), stworzenie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich tych substancji staje się praktycznie niemożliwe. W Europie brak jednak ujednoliconych przepisów dotyczących magazynowania niebezpiecznych. substancji chemicznych. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają przepisy krajowe, z uwzględnieniem tych wymienionych poniżej:

   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (26 września 1997 r.)
    Zgodnie z §93.1, materiały niebezpieczne muszą być przechowywane w miejscach i opakowaniach przystosowanych do tego celu oraz odpowiednio oznakowanych. Wymaga się, aby pomieszczenia, sprzęt, środki transportu, zbiorniki i opakowania były dostosowane do właściwości stosowanych materiałów.
   • Ustawa o Ochronie Środowiska (27 kwietnia 2001 r.)
    W §96 określono, że w magazynach powinny być wywieszone instrukcje dotyczące składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni być zapoznani z treścią tych instrukcji.
   • Ustawa o Substancjach Chemicznych i Ich Mieszaninach (25 lutego 2011 r.)
    Zgodnie z Art. 21, pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych powinny być należycie oznakowane, w tym znakami ostrzegawczymi.
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (7 czerwca 2010 r.)
    W §7.1 wymaga się, aby materiały niebezpieczne były przechowywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub zgodnie z warunkami producenta. Przechowywanie powinno uniemożliwiać powstanie pożaru lub wybuchu.
   • Rozporządzenie Ministra Klimatu (11 września 2020 r.) dotyczące szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
    § 8. [Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych]
    • 1. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.
    • 2. W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne.
    • 3. Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się wymagania określone w § 5-7. Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis "ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.
    • 4. W przypadku gdy strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone w budynku, oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny obok miejsca magazynowania odpadów.
    • 5. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.
    • 6. W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub jest prowadzone mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w:
    • 1) odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do systemów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub separatorów, urządzeń lub środków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dostosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz
    • 2) odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub miejsca, o którym mowa w pkt 1.