Odpady Niebezpieczne Katowice

NASZA OFERTA

Odbiór odpadów i odpadów niebezpiecznych Katowice

Przedsiębiorstwo RecyklingPro jest wyspecjalizowane w zaawansowanym przetwarzaniu odpadów w Katowicach. Nasza oferta obejmuje kompleksowe procesy usuwania odpadów i odpadów niebezpiecznych w Katowicach, koncentrując się na produktach o obniżonej wartości, uszkodzonych w transporcie, wycofanych z obiegu, przeterminowanych lub zatrzymanych przez władze celne. Skupiamy się szczególnie na komisyjnym niszczeniu odpadów i odpadów niebezpiecznych w Katowicach, co generuje materiał o nieokreślonym charakterze, uniemożliwiając powtórne wykorzystanie tych produktów zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Proces usuwania odpadów w Katowicach odbywa się za pomocą zaawansowanych młynów sitowych. Po homogenizacji odpadów poddawane są one ostatecznym metodom unieszkodliwienia, takim jak składowanie lub przekształcenie termiczne. Nasza efektywna metoda gwarantuje, że odpady z Katowic nie trafiają na rynek wtórny, nie posiadając żadnej wartości handlowej. Dla każdej partii niszczonych odpadów w Katowicach prowadzimy rygorystyczną dokumentację, korzystając z protokołu usuwania oraz dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej (VHS/DVD).

Odpady Niebezpieczne Katowice - Piktogramy

Piktogramy GHS reprezentują system Globalnie Ujednoliconego Systemu (GHS), który został stworzony w celu standaryzacji różnych systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych (odpadów niebezpiecznych) na całym świecie. Rozporządzenie CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) stanowi europejskie wdrożenie tego systemu. Zgodnie z GHS, substancje i odpady niebezpieczne są podzielone na 9 podgrup, uwzględniając ich właściwości fizyko-chemiczne i rodzaj zagrożeń związanych z ich użyciem. Każda grupa substancji i odpadów niebezpiecznych posiada dodatkowy, bardziej szczegółowy podział. Na przykład, gazy utleniające są dalej dzielone na: Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1, Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 oraz Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3. Przyjrzyjmy się teraz temu podziałowi i piktogramom zgodnie z Systemem GHS.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych Katowice,
które pomożemy Ci zagospodarować.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze odbioru i utylizacji zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Katowicach, co stanowi naszą wyjątkową specjalizację. Wykorzystujemy najnowocześniejsze metody gromadzenia, transportu, przechowywania i utylizacji odpadów niebezpiecznych w Katowicach, ściśle przestrzegając rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona środowiska to dla nas kluczowy priorytet.

 • Odpady piasków i rdzeni formierskich
  Odpady soli i tlenków metali
  Odpady pogalwaniczne i potrawienne

 • Odpady farb i lakierów
  Odpady farb drukarskich
  Odpadowe kleje i szczeliwa

 • Popioły ze spalarek medycznych
  Szlamy z mokrego czyszczenia kotłów
  Pyły i popioły lotne

 • Przemysłowe i komunalne osady poneutralizacyjne
  Zużyte chłodziwa i emulsje
  Katalizatory i zużyty węgiel aktywny

 • Odpady tworzyw sztucznych i gumy
  Przeterminowane surowce do ostatecznej likwidacji
  Artykuły spożywcze, kosmetyki, farmaceutyki

 • Szlamy z obróbki metali, odpady ze szlifowania i polerowania
  Zaolejone czyściwo i zużyte sorbenty
  Filtry oleju, powietrza, z klimatyzatorów

  Jest to tylko podstawowa lista odpadów niebezpiecznych Katowice, które możemy zagospodarować.
  Jeżeli nie znalazłeś na liście odpowiadającego odpadu zadzwoń 518 41 688
  na pewno pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów niebezpiecznych w Katowicach najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Materiały uznawane za odpady niebezpieczne w Katowicach posiadają cechy mogące generować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Właściwości te kwalifikują je do kategorii odpadów niebezpiecznych, zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne w Katowicach mają różnorodne źródła, obejmujące zarówno przemysł, jak i codzienne życie, pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali, laboratoriów czy innych instytucji.

  W celu zminimalizowania wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne w Katowicach podlegają specjalnym procedurom zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji. Specjalistyczne zakłady przestrzegają rygorystycznych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Katowicach, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Przykłady odpadów niebezpiecznych w Katowicach obejmują zużyte baterie i akumulatory, farby, chemikalia, pestycydy, leki, substancje radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Działy związane z odpadami niebezpiecznymi w Katowicach stanowią istotny obszar naszych działań, gdzie kładziemy nacisk na rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Materiały uznawane za odpady niebezpieczne w Katowicach posiadają cechy mogące generować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Właściwości te kwalifikują je do kategorii odpadów niebezpiecznych, zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne w Katowicach mają różnorodne źródła, obejmujące zarówno przemysł, jak i codzienne życie, pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali, laboratoriów czy innych instytucji.

  W celu zminimalizowania wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne w Katowicach podlegają specjalnym procedurom zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji. Specjalistyczne zakłady przestrzegają rygorystycznych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Katowicach, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Przykłady odpadów niebezpiecznych w Katowicach obejmują zużyte baterie i akumulatory, farby, chemikalia, pestycydy, leki, substancje radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Działy związane z odpadami niebezpiecznymi w Katowicach stanowią istotny obszar naszych działań, gdzie kładziemy nacisk na rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Niszczenie Odpadów i Odpadów Niebezpiecznych Katowice

  Prezentujemy innowacyjne i zgodne z obecnie obowiązującymi regulacjami rozwiązania kompleksowego zarządzania odpadami niebezpiecznymi w Katowicach oraz wielu innych lokalizacjach na obszarze całego kraju. Nasza oferta obejmuje pełną paletę usług, w tym odbiór i właściwe przetwarzanie zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Katowicach, takich jak substancje chemiczne, kosmetyki, leki, produkty spożywcze, a także niebezpieczne odpady przemysłowe i elektrozłom. Przeprowadzamy także bezpieczne usuwanie odpadów niebezpiecznych w Katowicach, przestrzegając szczególnych środków ostrożności i wysokich standardów bezpieczeństwa. Jako rzetelny i godny zaufania partner w dziedzinie zaawansowanego przetwarzania odpadów, oferujemy wsparcie firmom z różnych branż.

  • Medykamenty - przeterminowane leki, szczepionki, nici chirurgiczne i medykamenty

  • Kosmetyki - perfumy, dezodoranty, kremy, farby, kosmetyka kolorowa

  • Produkty spożywcze -zupy, przyprawy, słodycze, dżemy, wędliny, kawa, herbata, wino

  • Produkty celne - wyroby tytoniowe, kawior, alkohol, odzież, elektronika, kosmetyki

  • Produkty bankowe - karty chipowe, karty kredytowe, telefoniczne

  • Nośniki danych - płyty DVD, CD, taśmy magnetyczne

  • Dokumenty - fotografie, dane kliniczne, archiwa

  • Próbki - próbki handlowe towarów

  • Produkty tekstylne - tekstylia i zabawki

  • Elektronika - AGD, sprzęt Hi-Fi, sprzęt biurowy i komputerowy

   Bezpieczne Magazynowanie Substancji Niebezpiecznych: Przepisy i Standardy

   W obliczu ponad 22 400 różnych zarejestrowanych substancji chemicznych w bazie European Chemical Agency (ECHA), stworzenie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich tych substancji staje się praktycznie niemożliwe. W Europie brak jednak ujednoliconych przepisów dotyczących magazynowania niebezpiecznych. substancji chemicznych. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają przepisy krajowe, z uwzględnieniem tych wymienionych poniżej:

   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (26 września 1997 r.)
    Zgodnie z §93.1, materiały niebezpieczne muszą być przechowywane w miejscach i opakowaniach przystosowanych do tego celu oraz odpowiednio oznakowanych. Wymaga się, aby pomieszczenia, sprzęt, środki transportu, zbiorniki i opakowania były dostosowane do właściwości stosowanych materiałów.
   • Ustawa o Ochronie Środowiska (27 kwietnia 2001 r.)
    W §96 określono, że w magazynach powinny być wywieszone instrukcje dotyczące składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni być zapoznani z treścią tych instrukcji.
   • Ustawa o Substancjach Chemicznych i Ich Mieszaninach (25 lutego 2011 r.)
    Zgodnie z Art. 21, pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych powinny być należycie oznakowane, w tym znakami ostrzegawczymi.
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (7 czerwca 2010 r.)
    W §7.1 wymaga się, aby materiały niebezpieczne były przechowywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub zgodnie z warunkami producenta. Przechowywanie powinno uniemożliwiać powstanie pożaru lub wybuchu.
   • Rozporządzenie Ministra Klimatu (11 września 2020 r.) dotyczące szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
    § 8. [Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych]
    • 1. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.
    • 2. W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne.
    • 3. Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się wymagania określone w § 5-7. Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis "ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.
    • 4. W przypadku gdy strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone w budynku, oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny obok miejsca magazynowania odpadów.
    • 5. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.
    • 6. W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub jest prowadzone mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w:
    • 1) odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do systemów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub separatorów, urządzeń lub środków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dostosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz
    • 2) odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub miejsca, o którym mowa w pkt 1.