Odpady Niebezpieczne Kraków

NASZA OFERTA

Odbiór odpadów i odpadów niebezpiecznych Kraków

RecyklingPro to specjalista w obszarze profesjonalnej utylizacji odpadów i odpadów niebezpiecznych w Krakowie. Nasza specjalizacja obejmuje procesy niszczenia odpadów, produktów niepełnowartościowych, uszkodzonych w transporcie, wycofanych z obrotu, przeterminowanych lub zatrzymanych przez władze celne. Skupiamy się zwłaszcza na komisyjnym niszczeniu odpadów i odpadów niebezpiecznych w Krakowie, co generuje materiał o nieustalonym charakterze, uniemożliwiający ponowne wykorzystanie tych produktów zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Proces niszczenia odpadów w Krakowie jest realizowany w zaawansowanych młynach sitowych. Po homogenizacji odpadów poddawane są one ostatecznym metodom unieszkodliwienia, takim jak składowanie lub przekształcenie termiczne. Nasza skuteczna metoda zapewnia, że odpady i odpady niebezpieczne z Krakowa nie trafiają na rynek wtórny, nie posiadając żadnej wartości handlowej. Dla każdej partii niszczonych odpadów w Krakowie prowadzimy rygorystyczną dokumentację, korzystając z protokołu zniszczenia oraz dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej (VHS/DVD).

Odpady Niebezpieczne Kraków - Piktogramy

Piktogramy GHS reprezentują system Globalnie Ujednoliconego Systemu (GHS), który został stworzony w celu standaryzacji różnych systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych (odpadów niebezpiecznych) na całym świecie. Rozporządzenie CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) stanowi europejskie wdrożenie tego systemu. Zgodnie z GHS, substancje i odpady niebezpieczne są podzielone na 9 podgrup, uwzględniając ich właściwości fizyko-chemiczne i rodzaj zagrożeń związanych z ich użyciem. Każda grupa substancji i odpadów niebezpiecznych posiada dodatkowy, bardziej szczegółowy podział. Na przykład, gazy utleniające są dalej dzielone na: Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1, Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 oraz Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3. Przyjrzyjmy się teraz temu podziałowi i piktogramom zgodnie z Systemem GHS.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych Kraków, które pomożemy Ci zagospodarować.

Obsługa kompleksowa odbioru i utylizacji różnorodnych odpadów niebezpiecznych Kraków jest naszym profesjonalnym atutem. Nasza firma wykorzystuje najnowocześniejsze metody zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji odpadów niebezpiecznych w Krakowie, ściśle przestrzegając surowych norm bezpieczeństwa. Priorytetem dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochrona środowiska.

 • Odpady piasków i rdzeni formierskich
  Odpady soli i tlenków metali
  Odpady pogalwaniczne i potrawienne

 • Odpady farb i lakierów
  Odpady farb drukarskich
  Odpadowe kleje i szczeliwa

 • Popioły ze spalarek medycznych
  Szlamy z mokrego czyszczenia kotłów
  Pyły i popioły lotne

 • Przemysłowe i komunalne osady poneutralizacyjne
  Zużyte chłodziwa i emulsje
  Katalizatory i zużyty węgiel aktywny

 • Odpady tworzyw sztucznych i gumy
  Przeterminowane surowce do ostatecznej likwidacji
  Artykuły spożywcze, kosmetyki, farmaceutyki

 • Szlamy z obróbki metali, odpady ze szlifowania i polerowania
  Zaolejone czyściwo i zużyte sorbenty
  Filtry oleju, powietrza, z klimatyzatorów

  Jest to tylko podstawowa lista odpadów niebezpiecznych Kraków, które możemy zagospodarować.
  Jeżeli nie znalazłeś na liście odpowiadającego odpadu zadzwoń 518 41 688
  na pewno pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów niebezpiecznych w Krakowie najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Odpady niebezpieczne Kraków to substancje, które ze względu na swoją charakterystykę mogą generować zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Należą do kategorii odpadów zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne Kraków mają różne pochodzenie, zarówno przemysłowe, jak i codzienne, pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali, laboratoriów czy innych instytucji.

  W celu minimalizacji wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne Kraków podlegają szczególnym procedurom dotyczącym zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji. Specjalistyczne zakłady przestrzegają surowych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych Kraków, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Przykłady odpadów niebezpiecznych Kraków obejmują zużyte baterie i akumulatory, farby, chemikalia, pestycydy, leki, substancje radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Odpady niebezpieczne Kraków stanowią znaczący obszar naszej specjalizacji, gdzie dbamy o rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Ryzyko dla ludzi i środowiska

  Odpady niebezpieczne Kraków to substancje, które ze względu na swoją charakterystykę mogą generować zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Należą do kategorii odpadów zawierających substancje toksyczne, łatwopalne, korodujące, infekcyjne lub inne potencjalnie szkodliwe składniki. Odpady niebezpieczne Kraków mają różne pochodzenie, zarówno przemysłowe, jak i codzienne, pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali, laboratoriów czy innych instytucji.

  W celu minimalizacji wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, odpady niebezpieczne Kraków podlegają szczególnym procedurom dotyczącym zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji. Specjalistyczne zakłady przestrzegają surowych norm bezpieczeństwa, zajmując się przetwarzaniem i bezpiecznym pozbywaniem się zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych Kraków, dostosowując metody do rodzaju i poziomu zagrożenia.

  Przykłady odpadów niebezpiecznych Kraków obejmują zużyte baterie i akumulatory, farby, chemikalia, pestycydy, leki, substancje radioaktywne oraz odpady medyczne, zawierające potencjalnie szkodliwe patogeny. Odpady niebezpieczne Kraków stanowią znaczący obszar naszej specjalizacji, gdzie dbamy o rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa na każdym etapie procesu.

  Niszczenie Odpadów i Odpadów Niebezpiecznych Kraków

  Zapewniamy nowoczesne i zgodne z obowiązującymi przepisami kompleksowe zarządzanie odpadami niebezpiecznymi w Krakowie i innych lokalizacjach na obszarze całego kraju. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług, w tym odbiór oraz właściwe przetwarzanie zróżnicowanych odpadów niebezpiecznych w Krakowie, takich jak substancje chemiczne, kosmetyki, leki, produkty spożywcze, a także niebezpieczne odpady przemysłowe i elektrozłom. Realizujemy także bezpieczne niszczenie odpadów niebezpiecznych w Krakowie, przestrzegając szczególnych środków ostrożności i standardów bezpieczeństwa. Jako solidny i godny zaufania partner w dziedzinie profesjonalnego recyklingu, służymy wsparciem dla firm z różnych sektorów.

  • Medykamenty - przeterminowane leki, szczepionki, nici chirurgiczne i medykamenty

  • Kosmetyki - perfumy, dezodoranty, kremy, farby, kosmetyka kolorowa

  • Produkty spożywcze -zupy, przyprawy, słodycze, dżemy, wędliny, kawa, herbata, wino

  • Produkty celne - wyroby tytoniowe, kawior, alkohol, odzież, elektronika, kosmetyki

  • Produkty bankowe - karty chipowe, karty kredytowe, telefoniczne

  • Nośniki danych - płyty DVD, CD, taśmy magnetyczne

  • Dokumenty - fotografie, dane kliniczne, archiwa

  • Próbki - próbki handlowe towarów

  • Produkty tekstylne - tekstylia i zabawki

  • Elektronika - AGD, sprzęt Hi-Fi, sprzęt biurowy i komputerowy

   Bezpieczne Magazynowanie Substancji Niebezpiecznych: Przepisy i Standardy

   W obliczu ponad 22 400 różnych zarejestrowanych substancji chemicznych w bazie European Chemical Agency (ECHA), stworzenie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich tych substancji staje się praktycznie niemożliwe. W Europie brak jednak ujednoliconych przepisów dotyczących magazynowania niebezpiecznych. substancji chemicznych. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają przepisy krajowe, z uwzględnieniem tych wymienionych poniżej:

   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (26 września 1997 r.)
    Zgodnie z §93.1, materiały niebezpieczne muszą być przechowywane w miejscach i opakowaniach przystosowanych do tego celu oraz odpowiednio oznakowanych. Wymaga się, aby pomieszczenia, sprzęt, środki transportu, zbiorniki i opakowania były dostosowane do właściwości stosowanych materiałów.
   • Ustawa o Ochronie Środowiska (27 kwietnia 2001 r.)
    W §96 określono, że w magazynach powinny być wywieszone instrukcje dotyczące składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni być zapoznani z treścią tych instrukcji.
   • Ustawa o Substancjach Chemicznych i Ich Mieszaninach (25 lutego 2011 r.)
    Zgodnie z Art. 21, pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych powinny być należycie oznakowane, w tym znakami ostrzegawczymi.
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (7 czerwca 2010 r.)
    W §7.1 wymaga się, aby materiały niebezpieczne były przechowywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub zgodnie z warunkami producenta. Przechowywanie powinno uniemożliwiać powstanie pożaru lub wybuchu.
   • Rozporządzenie Ministra Klimatu (11 września 2020 r.) dotyczące szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
    § 8. [Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych]
    • 1. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.
    • 2. W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne.
    • 3. Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się wymagania określone w § 5-7. Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis "ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.
    • 4. W przypadku gdy strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone w budynku, oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny obok miejsca magazynowania odpadów.
    • 5. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.
    • 6. W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub jest prowadzone mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w:
    • 1) odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do systemów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub separatorów, urządzeń lub środków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dostosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz
    • 2) odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub miejsca, o którym mowa w pkt 1.