Remediacje Terenu i Ziemi

NASZA OFERTA
 • Nasza firma oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska, aby pomóc właścicielom przedsiębiorstw w spełnieniu obowiązków prawnych oraz w zachowaniu czystego i zdrowego otoczenia.

 • Ochrona środowiska nie tylko jest ważna dla utrzymania zdrowego ekosystemu, ale również jest wymogiem prawnym dla firm, które w procesie działalności produkcyjnej generują różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak odpady płynne, stałe, czy emisje do powietrza i wód. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., znowelizowaną w 18 kwietnia 2020 r., istnieją określone obowiązki, których należy przestrzegać.

 • Firmy i instytucje na terenie całej Polski mogą skorzystać z kompleksowych usług remediacji terenu i ziemi, które obejmują opracowanie planów działań, uzyskiwanie zezwoleń oraz przeprowadzanie właściwych prac.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie ochrony środowiska, mających na celu wspieranie przedsiębiorców. Oto niektóre z proponowanych działań:

 • Doradztwo: Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, pomagając przedsiębiorcom zrozumieć i wdrożyć odpowiednie przepisy oraz najlepsze praktyki w swojej branży.

 • Uzyskiwanie pozwoleń: Pomagamy w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, na przykład na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów, aby nasi klienci byli zgodni z obowiązującymi przepisami.

 • Sprawozdawczość i raportowanie: Przygotowujemy niezbędne sprawozdania i raporty zgodnie z wymogami prawnymi, pomagając firmom utrzymać odpowiednią dokumentację dotyczącą działań związanych z ochroną środowiska.

 • Planowanie ochrony środowiska: Opracowujemy plany i programy ochrony środowiska, dostosowane do indywidualnych potrzeb firm, aby promować zrównoważony rozwój i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

 • Ekspertyzy i audyty: Przeprowadzamy ekspertyzy przyrodnicze oraz audyty środowiskowe, które pomagają zidentyfikować zagrożenia i opracować odpowiednie strategie ochrony środowiska.

 • Nadzór i reprezentacja: Pełnimy rolę przedstawiciela interesów firm w zakresie ochrony środowiska przed organami administracji państwowej, zapewniając profesjonalne wsparcie i reprezentację

 • Inwentaryzacje zieleni: Dokonujemy inwentaryzacji i oceny stanu zieleni wokół firmowych terenów, co pozwala na świadome zarządzanie zasobami przyrodniczymi.

  parallax background
  Chcesz uzyskać więcej informacji? Jesteśmy tu, aby pomóc
  518 441 688

  Remediacja terenu i ziemi w na terenie całej Polski odnosi się do procesu usuwania lub zmniejszania ilości substancji szkodliwych w środowisku naturalnym, zwłaszcza na terenach zanieczyszczonych działalnością przemysłową lub innymi czynnikami. Ten proces ma na celu przywrócenie wartości użytkowych terenu i minimalizację negatywnego wpływu na ekosystemy i zdrowie ludzi.

  W celu przeprowadzenia remediacji w Warszawie, stosowane są dwie główne metody:

  • Remediacja terenu metodą in-situ: Prace oczyszczające są wykonywane bezpośrednio na miejscu zanieczyszczenia. Stosowane są różne chemiczne i biologiczne środki, które pomagają wiązać lub neutralizować szkodliwe substancje. Ta metoda jest bardziej ekonomiczna i może być zastosowana na większych obszarach.

  • Remediacja ziemi metodą ex-situ: Polega na wydobyciu zanieczyszczonej ziemi lub pompowaniu zanieczyszczonej wody, przeniesieniu ich do miejsca oczyszczania, a następnie przywróceniu ich pierwotnych wartości użytkowych. Ta metoda jest kosztowniejsza i stosowana głównie na mniejszych powierzchniach.

    Celem remediacji jest minimalizacja szkód i przywrócenie zdrowego środowiska, aby wspierać rozwój społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla ludzi i ekosystemów.

   Badania gruntu polegają na precyzyjnym określeniu rodzaju i stężenia toksycznych substancji obecnych w środowisku naturalnym, takich jak gleba czy wody gruntowe. Wiedza ta jest niezbędna przed przeprowadzeniem działań remediacji, aby móc skutecznie zneutralizować lub usunąć zanieczyszczenia.

   Aby wykryć obecność i stężenie związków toksycznych, wykorzystuje się nowoczesne urządzenia pomiarowe. Oto niektóre metody stosowane w badaniach gruntu:

   • Spektrometria XRF (X-Ray Fluorescence): Metoda ta opiera się na zjawisku fluorescencji rentgenowskiej i umożliwia analizę składu pierwiastkowego próbek. Za pomocą spektrometru XRF można wykrywać obecność różnych pierwiastków, począwszy od berylu, a skończywszy na uranie. Ten rodzaj analizy umożliwia również określenie ilościowe stężenia badanych pierwiastków.

   • Detektor fotojonizacyjny PID (Photoionization Detector): Ta metoda wykorzystuje detektor fotojonizacyjny do wykrywania zawartości i stężeń Lotnych Związków Organicznych (LZO) w wodzie lub glebie. Badania PID pozwalają na identyfikację różnych substancji, takich jak rozpuszczalniki chloropochodne, benzen, toluen, ksyleny i paliwa.

   Przywracanie terenów zniszczonych i zanieczyszczonych poprzez rekultywację jest procesem odwracalnym, który umożliwia oczyszczenie gruntu oraz przywrócenie mu zdolności do zrównoważonego użytkowania. W przypadku miejsc zdegradowanych przez toksyczne odpady, zastosowanie odpowiednich metod chemicznych, fizycznych i biologicznych może prowadzić do neutralizacji związków szkodliwych dla środowiska. Głównym celem rekultywacji jest przywrócenie równowagi biologicznej i przyrodniczej, aby tereny te mogły ponownie służyć jako obszary rolnicze lub przestrzenie rekreacyjne.

   W Polsce, takie działania naprawcze są wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a szczegółowe zasady ich realizacji są opisane w art. 20 tej ustawy.

   Rekultywacja obejmuje różne etapy, które mają na celu przywrócenie funkcjonalności terenu. Są to:

   • Prace techniczne: Poprawa ukształtowania terenu oraz warunków wodnych w celu stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia upraw rolnych, nasadzeń lub innych planowanych działań.

   • Prace remediacyjne: Detoksykacja i oczyszczenie gruntu, które umożliwiają odrodzenie się gleby i warstwy glebotwórczej, przywracając im zdolność do podtrzymywania życia roślin.

   • Prace biotechniczne: Wprowadzenie roślinności poprzez nasadzenia lub inne formy wprowadzania roślin. Ten etap rekultywacji jest realizowany stopniowo, zaczynając od roślin pionierskich, a następnie wprowadzając bardziej wymagające gatunki, aby przygotować grunt do dalszej użytkowości.

    Nasza firma działa na terenach dotkniętych degradacją, oferując usługi rekultywacji w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Toruń i innych polskich miastach. Nasze działania mają na celu przywrócenie estetyki terenom zniszczonym, przywrócenie ich naturalnego krajobrazu oraz przygotowanie ich pod rolnictwo, budownictwo, leśnictwo lub cele rekreacyjne.

    Audyt środowiskowy:

    Troska o ochronę środowiska stanowi kluczowy element działalności każdej firmy. Jest to nie tylko konieczność wynikająca z ryzyka poważnych konsekwencji prawnych, ale również ważny czynnik budowania pozytywnego wizerunku i zdobywania nowych klientów. Przedsiębiorstwo, które dba o środowisko, cieszy się uznaniem zarówno konsumentów, jak i innych podmiotów, gotowych do współpracy. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wprowadzanie dobrych praktyk nie jest jednak łatwe. Dlatego warto regularnie przeprowadzać audyty środowiskowe, które pomogą ocenić sytuację i wskazać kierunki niezbędnych zmian.

    Audyty środowiskowe są również podstawą do podejmowania działań naprawczych, takich jak na przykład rekultywacja terenów. Jako specjaliści w dziedzinie przywracania wartości użytkowych glebom i wodom gruntowym, zajmujemy się również przeprowadzaniem tego rodzaju ekspertyz.

    Czym dokładnie są audyty środowiskowe i kto powinien je zamawiać? Audyty środowiskowe mają głównie na celu sprawdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Kontrola obejmuje m.in. analizę dokumentacji firmowej, monitorowanie sposobu pozyskiwania surowców, przechowywania i utylizacji odpadów, badanie próbek z różnych etapów produkcji, w tym również analizę ścieków, ocenę stosowanych środków ochrony środowiska oraz ocenę proekologicznych rozwiązań.

    Audyty środowiskowe powinny być przeprowadzane przez wszystkie firmy, jednak szczególnie ważne są dla przedsiębiorstw, które:

    parallax background
    Chcesz uzyskać więcej informacji? Jesteśmy tu, aby pomóc
    518 441 688

    Zajmiemy się przywracaniem wartości użytkowych gleby i wód gruntowych, przeprowadzając kompleksowe działania mające na celu oczyszczenie terenu i przygotowanie go do nowych inwestycji. Nasza oferta opiera się na sprawdzonych metodach, które poprzedzamy badaniami i szczegółowym opracowaniem planów działania. Posiadamy zaawansowane narzędzia i szerokie doświadczenie w tej dziedzinie.

    Nasza działalność obejmuje obszary województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy najwyższą jakość naszych usług, począwszy od analizy skali problemu, poprzez opracowanie planu oczyszczania, aż po jego skuteczne wdrożenie. Oferujemy również profesjonalne usługi consultingowe i doradztwo środowiskowe.

    Nasze usługi obejmują:


    Skontatuj się z Nami

    Nasi konsultanci czekają na Twoją wiadomość. Skorzystaj z formularza kontaktowego i uzyskaj interesujące Cię informacje.

    Formularz Kontaktowy